ฝ้า

Play Video

REVIEW

การรักษาพิเศษ

PROMOTION

ฝ้าเกิดจากการที่เซลล์ผิวหนังของเราสร้างเม็ดสีหรือเมลานิน (Melanin)
มากเกินไป สาเหตุมากมายทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
กาารักษาปัจจุบัน สามารถรักษาให้จางลงมากได้ แต่ไม่หายขาด
เราจึงต้องป้องกันการเกิดฝ้ากลับเป็นซ้ำในระยะยาวร่วมด้วย